Coğrafi Keşifler

COĞRAFİ KEŞİFLER

Avrupalıların çeşitli nedenlerle XV. yüzyılın sonunda bilinmeyen yerleri keşfetmek için yaptıkları gezilere coğrafi keşifler denir.

Nedenleri:

■Avrupalıların doğu ülkeleri gibi zengin olabilmek amacıyla yeni ticaret yolları arama­ları,

■İstanbul'un fethinden sonra Türklerin Doğu ticaret yollarına hakim olmaları,

■Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri,

■Avrupa'da değerli madenlerin az bulunma­sından dolayı kralların (İspanyol, Portekiz) gemici­leri desteklemeleri,

■Avrupalıların Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri,

■ vrupalıların dünyayı tanımak istemeleri,

■Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemi­cilik ve coğrafya bilgilerinin artmasıdır.

 

Keşifler

■Portekizli gemici Bartelmi Dias, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'nu keşfetti (1486).

■İspanyol gemici Kristof Kolomb dünyanın yuvarlak olduğuna ve daima batıya gidilirse Hin­distan'a ulaşılacağına inanmaktaydı, ispanya'dan Atlas Okyanusu'na açıldı. Amerika kıtasına ulaştı (1492), buranın Hindistan olduğunu zannetti.

■1507'de Amerika Vaspuçi buranın yeni bir kıta olduğunu keşfetti. Yeni kıtaya Amerika adı verildi.

■Portekizli gemici Vasko Da Gama Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a ulaştı ve Hint De­niz Yolu'nu keşfetti.

■Portekizli Mücellan 1519'da dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için Atlas Okya­nusu'na açılarak Büyük Okyanus'a ulaştı. Filipinler'de ölünce arkadaşı Del Kano tarafından dünya turu tamamlandı (1522). Böylece, dünyanın yu­varlaklığı ispatlandı.

 


Kesiflerin Sonuçları:

■Keşifler dünya tarihinde önemli sosyal, si­yasal, ekonomik ve dini değişikliklere neden ol­muştur. Bu durum keşiflerin evrensel yönünü orta­ya koymaktadır.

■Eski ticaret yolları değişti, ipek ve Baharat yollarının denetimi Avrupalıların eline geçti.

■islam dünyası ekonomik yönden zayıfladı.

■Keşfedilen yerlere özellikle Amerika'ya Avrupa'dan birçok insan göç etti.

■Amerika kıtasının eski bir medeniyet merke­zi olduğu öğrenildi.

■Akdeniz limanları eski önemini kaybetti.

■Atlas Okyanusu limanları önem kazandı.

■Keşif yapan milletler, keşfettikleri ülkeleri ele geçirerek sömürge imparatorluklar kurdular.

■Keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi madenler Avrupa'ya getirildi.

■Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.

■Burjuvalar, soyluların topraklarını satın ala­rak soyluların önemini kaybetmelerine neden oldu.

■Zenginleşen Avrupalılar, Rönesans'ın doğ­masına ortam hazırladı.

■Hıristiyanlık yayıldı. Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı.

■ Coğrafi keşifler evrensel bir olay olduğu için birçok toplumu etkilemiştir.

 


Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top