Sanayi Devrimi

Kas gücü yerini makineye bırakıyor

Avrupa'da Rönesans hareketleriyle bilimsel gelişmeler başladı ve sonraki dönemlerde de de­vam etti.

■ Avrupalı bilginler, pratik bilgiler üzerinde çalışmalar yaptılar. Bu gelişmeler sonucunda bi­lim ve teknoloji ilişkisi sanayi inkılâbının doğması ortam hazırladı.

Sanayi İnkılâbı

El ve kas gücü yerine makinelerden faydalan­ma işine denir.

Nedenleri:

Sanayi inkılâbı 1950'de İngiliz James VVatt'ın buhar gücünü keşfetmesiyle tüm dünyaya yayılan teknolojik gelişme hareketidir. Bu teknoloji ilk olarak dokuma sektöründe kullanılmaya başlandı. Sonraki yıllarda ulaşım, madencilik, taşımacılık gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı.

Sanayi inkılâbına kadar üretim insan ve hayvan gücüne dayanmaktaydı. Bu da doğal olarak hem zaman hem de daha fazla güç kay­bına neden olmaktaydı.

İngiltere'de başlayan makineleşme kısa sü­rede diğer ülkelere yayıldı. Fransa, Hollanda, Al­manya ve Avusturya'da sanayi hızla gelişti.

Sonuçları:

■insan gücünün yerini makine gücü almıştır.

■Küçük imalathaneler, yerlerini büyük fabri­kalara bırakmıştır.

■ Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ve çelik gemilerin yapılmasıyla ulaşımda büyük ilerlemeler sağlanmıştır.

■Pazar ve ham madde ihtiyacı artmıştır.

■Sömürgecilik gelişmiştir,

■işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

■Teknolojik gelişmeler sonucunda yeni yol­lar ve kanalların açılmasıyla (Panama ve Süveyş kanalları gibi) uluslararası ticaret canlanmıştır. ■Avrupa'da refah düzeyi yükselmiştir.

■Köyden kente göç başlamıştır.

■Dünya Savaşı'na neden olmuştur,

■İşçi ayaklanmaları başlamıştır.

■Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi akımlar doğmuştur.

Sanayi inkılâbı sonucunda günlük hayatta kul­landığımız birçok sanayi ürünü hayatımızı kolay­laştırmıştır. Evlerimizdeki elektronik eşyalar, giysi­ler, kırtasiye malzemeleri bunlardan bazılarıdır.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top