× Kuruluş Dönemi

Osman Gazi Dönemi

11 yıl 6 ay önce - 11 yıl 4 ay önce #29 Yazan: kemal
Osman Gazi'nin Emirliği


Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine, Kayı Kabilesi'nin ileri gelenleri toplandılar Gazi Osman Bey'i seçtiler. Osman Bey'İn kardeşleri ise, bu seçime gönülden bir bağlılıkla katıldılar. Ne var ki, Osman Bey'in seçilmesi, amcası Dündar Bey'in canını sıktı. Başa geçmek için birtakım çalışmalara girdiyse de, Osman Bey'in seçilmiş olması, Selçuk Sultanınca da tasvib ve tasdik gördüğünden, bu çalışmalarında başarıya ulaşa*madı. Fakat bun hazmedemeyen Dündar Bey, Osman Bey'in işlerini aksatmak İçin O'nun düşmanlarıyla bile işbirliği yapmaktan çekinmedi...
(Üç Rüya)


Devlet-i ebed müddet, yani Osmanlı Devleti'nirV-İ'lây-ı Ke-limetullah için kurulup, gelişerek dünyanın üç kıtasına hakim olacağının müjdecisi olan üç rüyadan da söz etmeliyiz.
Ertuğurul Bey, birgün Söğüt civarına dolaşırken, geceyi bir köy imamının evine geçirmesi icab etmiş. Ertuğrul Bey'in oturduğu yerin arkasındaki dolapta imam efendinin Kur'an-ı Kerimi bulunuyormuş İmam Efendi telaşla Kur'an-ı Kerimi alıp yüksek bir rafa kaldırmış. Okuma-yazma bilmediği riva*yet edilen Ertuğrul Bey ise:

— O ne kitabıdır? diye sormuş İmana Efendi de:


İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

11 yıl 5 gün önce #104 Yazan: adem
Osman Beyin Ahilerde Münasebeti

Osman beyi faaliyeti esnasında anadoluda ahilik ve Babailik olarak iki mühim tarikat vardır. Ahi ulularından Şeyh Edebali ile Osman bey iyi ilişkiler içerisindeydi. Edebalı kızı Balum(malhon) hatunu Gazi Osman Beye tezvic etmiş bu suretle Osman bey ahilerin nüfusundan faydalanmıştır.
Bazı kayıtlara göre babasından sonra söğüt ve havalisinin kendisine ikta edildiğine dair Selçuk hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman beye bir ferman gönderilmiş ve inönü, Eskişehir’in ilhakıyla ellerindeki yerlere uç beyi olduğu bildirilmiĢti.

Osman beyin komşuları olan Rum beylerinin en kuvvetlisi inegöl beyi idi. Osman bey ilk olarak bu kuvvetli hasmı ile çarpıştı ise de baĢarılı olamadı. Bundan sonra inegöl beyi Karacahisar beyi ile ittifak yaparak Osman bey ile Domaniç havalisinde harp etti. Savaşı Osman bey kazandı.
1299 tarihinde Anadoluda Ġlhanilere karşı yapılan Sulamış isyanı ve bu isyan sebebiyle III. Alaüddin Keykubat’ın kaçması üzerine ortada bir baĢ bulunmamasından dolayı daha serbest harekete başladı.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

11 yıl 5 gün önce #105 Yazan: adem
Koyunhisar Muharebesi

Osman Gazi ve arkadaşlarının başarıları Rum beyleri ve Bizans imparatorunu harekete geçirdi. Başta Bursa Rum valisi olmak üzere civar kale beyleri sözleştiler. Bizans’tan da 2.000 kadar yardımcı kuvvet geldi. Osman bey bu müttefik kuvvetlerini Koyunhisar (Baphaon) muharebesinde bozguna uğrattı. Bu baĢarı neticesinde Bursa’nın batısındaki Kite Hisarı alındı.
İstanbul’dan sürekli yardım alabilen Bizans kale ve şehirleri kolayca teslim olmuoyrlar bunlar büyük bir gayretle mücadele ediyorlardı. Bundan dolayı Osman gazi ile oğlu Orhan gazinin fütuhatı diğer Anadolu beylerininkine nazaran daha çetin ve ağır oluyordu. Bu halde daha faal ve mücadeleci kuvvetler bulundurulması icap ettiriyordu. iĢte bu cevvaliyet küçük beyliğin sonraki baĢarılarında mühim etken olmuĢtur.
Bir taraftan Osman beye mensup kuvvetleri faaliyetleri diğer taraftan batı Anadolu’yu istila etmekte olan Türk beylerinin baĢarılarından telaşa düşen imparator kız kardeşi Mara’yı ilhan hükümdarına vererek Moğol yardımını kazanmaya bu suretle Türkleri tehdide teĢebbüs ettiyse de bunun bir sonucunu göremedi. (1308)
Osman gazinin mücadelesinde baĢarılı olmasının sebeplerinden biriside imparator ile torunu arasındaki saltanat mücadelesi ve bunun neticesinde Bitinya ( İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı ve Bolu’yu, Zonguldak’ın batısı Bilecik ve Bursa’nın kuzey kesimleri havalisi) bölgesinin ihmal edilmiş olmasıydı.
Osman Gazi 1320 senesinden itibaren faaliyette görmüyoruz. Tarihler Nikrist hastalığı sebebiyle oğlu Orhan gaziyi vekil bıraktığını yazarlar. 1324 tarihli bir vesika ile Orhan bey’in hükümdar bulunduğu ve ilk akçesinin tetkikinden de aynı senenin 3. Ayında Osmanlı beyi olduğu anlaşılıyor.
Osman beyin ilk devirlerinde uçta bir aşiret beyi ve daha sonra uç beyi olmuş, beylik alameti olarak kendisine Selçuklu hükümdarı tarafından tabl ve alem denilen davul ile bayrak gönderilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: kemal
Sayfa oluşturma süresi: 0.181 saniye
Top