lll.Ahmet Dönemi Ve Lale Devri

III. AHMET DÖNEMİ (1703-1730)
KARLOFÇADA KAYBEDİLEN YERLERİ KURTARMA ÇABALARI:
1) PRUT SAVAŞI (1711)

Gelişmeler:


Ruslar (Çar Deli Petro) denizlere inme politikasının sonucu olarak Baltık Denizi kıyıları için İSVEÇ ile savaşmış, Ruslara yenilen İsveç kralı DEMİRBAŞ ŞARL'' Osmanlı Devletine sığınmıştı

Sebepler:


a) İsveçlileri takip eden Rus kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına girerek tahrip etmeleri,


b) Osmanlı Devletinin 1700 İstanbul Antlaşmasında Ruslara verdiği AZAK Kalesi'ni geri almak istemesi.


c) Rusya'nın Osmanlı Ortodokslarını ayaklanmaya teşvik etmesi.

Savaş:


1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus ordusunu yendi.

Sonuç:


Prut Antlaşması İmzalandı.(1711)


 


Maddeleri:


1. Ruslar Azak Kalesini geri verecek ve İstanbul'da elçi bulunduramayacaklardı.


2. İsveç Kralı ülkesine rahatça geri dönebilecekti.


3. Ruslar Kırım ve Lehistan işlerine karışmayacaklardı.

2) OSMANLI-VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI (1715-1718)

Osmanlıların 1711'de Ruslardan Azak Kalesini geri almaları Karlofça'da kaybettiği diğer yerleri de geri almaları umudunu güçlendirdi. 1715'de Osmanlı Devleti Mora'yı Venediklilerden geri almak için savaşı başlattı. Osmanlı Devleti'nin Venediklilere karşı başarılar kazanması üzerine sıranın kendisine geldiğini gören Avusturya'da savaşa girdi.(1716) Ancak Osmanlı Devleti aynı başarıyı Avusturya'ya karşı gösteremedi.


 


SONUÇ: PASAROFÇA ANTLAŞMASI İmzalandı.(1718)


 


Maddeleri:


1. Mora Osmanlılar'da kalacak.


2. Osmanlı Devleti Belgrat'ı ve Eflak'ın bir bölümünü Avusturya'ya verdi.


 


NOT: Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşmasından sonra Avrupadaki olaylardan uzak kalarak bir barış siyaseti izledi. 1718-1730 yılları arasındaki bu döneme LALE DEVRİ denir.

LALE DEVRİ

1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki ''Patrona Halil İsyanı''na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

Lale Devrinin Özellikleri:

Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:


 


a) Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı'dır.)


b) Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.


c) Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.


d) Yeni Kütüphaneler açıldı. Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.


e) Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.


f) Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.


g) Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

Lale Devrinin Sona Ermesi:

Halkın büyük bir kısmı zor durumdayken İstanbul'da bazı devlet büyüklerinin rahat bir yaşam sürdürmeleri, eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oluyordu. Patrona Halil isimli bir yeniçeri bu durumdan memnun olmayanları yanına alarak isyan çıkardı. İsyan sonucu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve yakınları öldürüldü. Padişah III. Ahmet tahttan indirildi, yerine I. Mahmut getirildi.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top