ll. Mahmut Dönemi

II. MAHMUT DÖNEMİ  (1808-1839)

SIRP İSYANI (1804)
Sebepleri:
1)Fransız ihtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması
2)Savasların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaslar sırasında Sırbistan'ın sık sık el değistirmesi
3)Sırbistan'daki Yeniçerilerin olumsuz davranısları
4)Rusyanın kıskırtması
isyan: Bu sebeplerden dolayı 1804'de KARA YORGi liderliğinde Sırplar ayaklandı.
NOT: Osmanlı Devletinde "Milliyetçilik" akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk SIRPLAR'dır.
Sırplarla ilgili Antlasmalar:
1)1806-1812 Osmanlı Rus Savası sonucunda Ruslarla imzalanan BÜKRES ANTLASMASI'nda Sırplara bazı haklar verildi.
2)1828-1829 Osmanlı-Rus Savası sonucunda Ruslarla imzalanan EDiRNE ANTLASMASI'nda Sırplara özerklik verildi.
3)1877-1878 Osmanlı-Rus Savası sonucunda imzalanan Ayestefanos ve BERLiN ANTLASMASI'nda Sırbistan bağımsızlığına kavustu.

OSMANLI - RUS SAVAŞI: (1806-1812)
Sebepler:
1)Rusların Sırp isyanını desteklemesi ve Balkan Milletlerini kıskırması.
2)Rusya'nın Eflak-Boğdan'ı isgal etmesi. Savas:
*Rusların Eflak-Boğdan'ı isgal etmesi karsısında Fransa'nın etkisiyle Osmanlı Devleti Rusya'ya savas ilan etti. Osmanlı-Fransız yakınlasması karsısında ingiltere Rusya'nın yanında yer aldı.
*ingilizler Ruslara destek için donanmalarını istanbul'a gönderdiler. istanbul'a sadece denizden yapacakları bir saldırıyla basarılı olamayacaklarını anlayarak geri döndüler. Bu defa Mısır'a saldıran ingilizleri Mısır Valisi Mehmet Ali Pasa püskürtttü.
*Fransa 1807'de Rusya ile "Tilsit Antlasmasını" imzalayarak, dostluk kurdu. Yalnız kalan Osmanlı Devleti ingiltere'ya yaklastı. ingiltere ile " Çanakkale (Kale-i Sultaniye)" antlasmasını imzaladı.
*Bu arada Ruslar Osmanlı topraklarında ilerliyordu.
*Avrupa'da siyasi ortam yeniden değisti. Fransa ile Rusya'nın arası yeniden açıldı. Rusya'ya silahlarını çeviren Fransa bu defa Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Fransa'ya güvenemeyen Osmanlı Devleti Rusya ile BÜKRES ANTLASMASINI imzalayarak savası sona erdirdi.
Sonuç: Ruslarla BÜKRES ANTLASMASI imzalandı.(1812)
1)iki devlet arasında Tuna nehri sınır olacak.
2)Ruslar Beserabya hariç isgal ettiği yerleri geri verecek.
3)Sırplara bazı haklar verilecekti.

YUNAN İSYANI SEBEPLERİ:

1) Fransız ihtilalinin milliyetçilik, bağımsızlık gibi fikirlerinin etkisi
2) Rusya'nın ve Avrupa Devletleri'nin kıskırtması
3) 1804 de kurulan Etniki Eterya Cemiyeti'nin çalısmaları
İSYAN:
1821'de Mora'da baslayan isyan kısa sürede büyüdü. Osmanlı hükümeti Mısır Valisi Mehmet Ali Pasa'dan yardım istedi. M.Ali Pasa yardım karsılığında II.Mahmut'tan Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesini istedi. Osmanlı ve Mısır donanması isyanı bastırdı ve NAVARiN limanına çekildi. Ancak Yunan isyanının bastırılması Batılıların isine gelmedi. ingitere, Fransa, Rusya ve Avusturya Osmanlı devleti'ne ültimatom vererek Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Bu istek reddedilince Osmanlı ve Mısır donanmasını NAVARiN de yaktılar. Rusya Osmanlı'ya savas ilan etti.
NOT: Navarin olayı Osmanlı Donanmasının yasadığı 4 felaketten biridir. Birincisi 1571 inebahtı, ikincisi 1770 Çesme, Üçüncüsü 1827 Navarin, Dördüncüsü 1853 Sinoptur.

OSMANLI - RUS SAVAŞI SEBEPLERİ:1828-1829
1)Ruslar'ın sıcak denizlere inmek istemesi
2)Osmanlının Rusya'dan Navarin'de yakılan donanmanın zararını talep etmesi
3)Osmanlı'nın Yunanlılar ve azınlıklarla ilgili Avrupa Devletlerinin ve Rusya'nın isteklerini reddetmesi. Bu sebeplerden Rusyanın saldırısıyla savas basladı. Ancak Osmanlı Devleti böyle bir savasa hazır değildi.
ÇÜNKÜ:
1)Donanması Navarin'de yakılmıstı.
2)1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmıs, ASAKiR-i MANSURE-i MUHAMMEDiYE ordusu yeni kurulmustu.
3)Yunan ayaklanmasından dolayı bütün Avrupa Osmanlının karsısındaydı.
SONUÇ: Rusların ilerleyerek doğuda Erzurum'a, batıda Edirne'ye kadar gelmeleri üzerine Osmanlı devleti barıs istedi. Rusyayla EDiRNE ANTLASMASI imzalandı.(1829)

EDİRNE ANTLAŞMASI (1829)
Maddeleri:
1) Eflak-Boğdan ve Sırbıstan'a özerklik verildi.
2) Yunanistan bağımsız olacaktı.
3) Rus ticaret gemileri boğazlardan geçebilecekti.
4) Prut nehri sınır olacaktı.
5) Osmanlı Devleti savas tazminatı verecekti.
NOT: Osmanlı Devletinde bağımsızlığını elde eden ilk azınlık YUNANiSTAN'dır.
NOT: Osmanlının Yunan isyanı ve Rus savasıyla uğrasmasını fırsat bilen Fransa 1830' da CEZAYiR i isgal etti.

MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI SEBEPLERİ: 
1)Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet  Ali Pasa'ya vaad edilen yerlerin verilmemesi
2)Mehmet Ali Pasa'nın Navarin olayından sonra padisahtan izin almadan ordu ve donanmasını geri çekmesi.
3)1828-1829 Osmanlı-Rus savasında yardım istenildiği halde Mehmet Ali Pasa'nın yardım göndermemesi
iSYAN:
II.Mahmut Mehmet Ali Pasa'yı görevden almak için hazırlanırken Mehmet Ali Pasa'nın oğlu ibrahim Pasa, üzerine gönderilen padisah kuvvetlerini yenerek Konya'ya ilerledi. Bu zor durum karsısında padisah yabancı devletlerden yardım istedi. ingiltere ve Fransa bu isteğe kayıtsız kaldılar. II. Mahmut son çare olarak (denize düsen yılana sarılır diyerek) Rusya'dan yardım istedi. Bir Rus donanması istanbul boğazını geçerek Büyükdere önlerine demirledi.Osmanlı Rus yakınlasması ingiltere ve Fransa'yı telaslandırdı. Hemen devreye girerek Mehmet Ali Pasa ya baskı yaptılar. Bunun üzerine Mehmet Ali Pasa ile II.Mahmut arasında KÜTAHYA ANTLASMASI imzalandı.(14 Mayıs 1833)

KÜTAHYA ANTLAŞMASI:(14 Mayıs 1833)
1)Mehmet Ali Pasa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği de verilecek.
2)Oğlu ibrahim Pasa'ya da Cidde valiliğine ek olarak Adana Muhassıllığı (O bölgenin vergilerini toplama hakkı) verilecek.
NOT: Bu antlasma Mısır sorununu geçici olarak çözmüs fakat iki tarafta bu anlasmadan memnun olmamıstır.
NOT: Kütahya antlasmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusyayla HÜNKAR iSKELESi
antlasmasını imzalamıstır.(1833)

HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI: (8 Temmuz 1833)

1)Osmanlı bir saldırıya uğrarsa Ruslar asker ve donanma gönderecek, ancak masrafları Osmanlı ödeyecek.
2)Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak. (ingiltere ve Fransa'ya karsı)
3)Bu antlasma 8 yıl sürecek.
ÖNEMi:
1)Rusya bu antlasmayle boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp,Karadenizdeki güvenliğini artırmıs oldu.
2)Bu antlasmayla BOĞAZLAR MESELESi ortaya çıkmıstır.
3)Bu antlasma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını TEK BASINA kullandığı son antlasmadır.
NOT: Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar meselesinde ingiltere'nin desteğini kazanmak için ingiltere ile 1838 BALTA LiMANI Antlasmasını imzalamıstır.Bu antlasma ile ingiltereye çok genis ekonomik haklar verilmis, Osmanlı ülkesinde tekel sistemi ve iç gümrük yönetimi kaldırılmıs böylece Osmanlı ekonomisinin çöküsü hızlanmıstır.
AÇIKLAMA: Kütahya antlasması fazla uzun sürmedi. 1839'da Mehmet Ali Pasa bağımsızlığını ilan etti. Oğlu
ibrahim Pasa üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini NiZiP'te yendi.ingiltere ve Fransa Hünkar iskelesi antlasmasına dayanarak Rusyanın boğazlara egemen olmasından çekindiklerinden hemen devreye girerek MISIR konusunda Londra'da uluslararası bir konferans düzenlendi.
NOT: Nizip yenilgisi haberi istanbul'a gelmeden II. Mahmut ölmüs, yerine Abdülmecid padisah olmustur.

II. MAHMUT DÖNEMİNDE ASKERİ ALANDA YAPILAN ISLAHATLAR: 
1) Alemdar Mustafa Pasa,Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu.
2) II.Mahmut Alemdar Mustafa Pasanın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Ceditin yerine ESKiNCi OCAĞINI kurdu.
3) 1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırarak(Vakayı Hayriye Olayı) yerine ASAKiR-i  MANSURE-i MUHAMMEDiYE ordusu kuruldu.
4) Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. Eğitimi için Prusya'dan subaylar getirildi. Avrupaya subaylar gönderildi.

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Top