RÖNESANS (Yeniden Doğuş)

15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere “Rönesans” denir.

Rönesans’ın Nedenleri

 1. Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.
 2. Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.
 3. Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.
 4. Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.
 5. Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.
 6. Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.
 7. İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.

NOT: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

 • İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması
 • İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması
 • İtalya’da siyasi birliğin olmaması, merkezi otoritenin olmamasının özgür bir ortama yol açması
 • İtalya’nın İslam dünyası ile olan yakınlığı
 • İtalya’nın Hıristiyan dünyasının dini merkezi olması
 • İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya gitmeleri

NOT: Rönesans Dönemi ile birlikte edebiyat, heykel, mimari, astronomi, tıp gibi birçok alanda yeni eserler verilmiş. Bu dönem sanatçılarına örnekler: Leonardo da Vinci (MonaLisa), Mikelanj, Rafael, Alber Durer resim alanında, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare (Şekspir), Servantes, Bacon (Beykın), Montaigne (Monteyn) edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.

Rönesans’ın Sonuçları

 1. Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).
 2. Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.
 3. Antik Çağ kültürü yeniden canlandı, çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.
 4. Avrupa’nın sosyal yapısı değişti.
 5. Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).
 6. Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.
 7. Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı). Hümanist düşünce gelişti (Hümanizma; insan ve doğa sevgisinin ön plana çıkması).
 8. Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.

Skolâstik Görüş: Kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemidir.

 

 

 

REFORM (Yeniden Biçim Verme)

16. yüzyılda Hıristiyanlığın KATOLİK mezhebinde yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelere “Reform” denir.

Reform’un Nedenleri

 1. Katolik Kilisesi’nin bozularak dini amaçlardan uzaklaşması, din adamlarının dini kendi çıkarları için kullanmaları.
 2. Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi.
 3. Matbaanın etkisi (İncil ve Tevrat’ın çeşitli dillere çevrilerek çok sayıda basılması), böylece din adamlarının anlattıkları ile dini metinlerdeki ifadelerin farklı olduğunun görülmesi.
 4. Rönesans’ın etkisiyle serbest düşüncenin yayılması sonucu din adamlarının tutumu ve kilise uygulamalarının eleştirilmeye başlanması. Rönesans’ın getirdiği özgür düşüncenin etkisi.
 5. Yoksullaşan Avrupalıların kilise mallarına göz dikmesi.
 6. Din adamlarına duyulan güvenin azalması, din adamlarının halkı sömürmesi (endüljans).
 7. Coğrafi Keşifler’in etkisi (yeni yerlerin keşfedilmesi, teknolojide ilerleme, dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi vs. din adamlarına duyulan güveni sarstı).

NOT: Reform ilk olarak Almanya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İlk defa Martin Luther başlatmış, uzun mücadelelerden sonra Protestanlık mezhebi kurulmuştur.

Endüljans: Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır.

Engizisyon: Orta Çağ’da Katoliklerde katı din inanışlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemeleri. NOT: Kilisenin aforoz (dinden çıkarma) yetkisi vardı. Ayrıca enterdi (Papa’nın kralıyla birlikte bir ülkeyi aforoz etmesi, ülkedeki tüm kiliseleri kapatması) yetkisi vardı.

Reform’un Sonuçları

 1. Katolik Mezhebi parçalandı. Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm, İngiltere’de Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıktı.
 2. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu ve mezhep savaşları başladı.
 3. Papalara ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
 4. Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.
 5. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.
 6. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laikleştirildi.
 7. Kilise ve din adamları saygınlığını kaybetti. Katolik Kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
 8. Katolik Kilisesi, dağılmayı önlemek için Engizisyon Mahkemeleri kurdu.

AYDINLANMA ÇAĞI

Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme “Aydınlanma Çağı” denmiştir.

Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği” fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;

 1. Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
 2. Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
 3. Galileo; Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
 4. Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
 5. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
 6. Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

Aydınlanma Çağı’nın Sonuçları

 • Bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılâbı’nın temellerini oluşturdu.
 • Siyasi ve sosyal gelişmeler ABD’nin kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili oldu.
 • Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir.

 

Yorum ekle

Sevgili Üye ve Ziyaretçilerimiz ...
Yorum yazarken lütfen türkçemizi güzel kullanınız, genel ahlaka aykırı kelimeler kullanmayınız... Genel ahlaka aykırı yorumlar yapanların ip adresleriyle ilgili işlem yapılacaktır...

Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar   

#22 muhammet22 09-05-2015 16:11
ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK İŞE YARAYACAĞA BENZİYOR
#21 Ziyaretçi 31-03-2015 19:16
çok teşekkür ederim
#20 yagezer10 14-03-2015 11:35
Harika 10 numara 5 yıldız
#19 esma 07-03-2015 13:05
çok teşekkür ederim
#18 esragumuus 03-03-2015 23:23
Tsk ederim bi saat aradagigim seyi burda buldum ....