Rönesans,Reform ve Aydınlanma Çağı

RÖNESANS (Yeniden Doğuş)

15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere “Rönesans” denir.

Rönesans’ın Nedenleri

 1. Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.
 2. Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.
 3. Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.
 4. Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.
 5. Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.
 6. Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.
 7. İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.

NOT: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

 • İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması
 • İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması
 • İtalya’da siyasi birliğin olmaması, merkezi otoritenin olmamasının özgür bir ortama yol açması
 • İtalya’nın İslam dünyası ile olan yakınlığı
 • İtalya’nın Hıristiyan dünyasının dini merkezi olması
 • İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya gitmeleri

NOT: Rönesans Dönemi ile birlikte edebiyat, heykel, mimari, astronomi, tıp gibi birçok alanda yeni eserler verilmiş. Bu dönem sanatçılarına örnekler: Leonardo da Vinci (MonaLisa), Mikelanj, Rafael, Alber Durer resim alanında, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare (Şekspir), Servantes, Bacon (Beykın), Montaigne (Monteyn) edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir.

Rönesans’ın Sonuçları

 1. Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).
 2. Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.
 3. Antik Çağ kültürü yeniden canlandı, çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.
 4. Avrupa’nın sosyal yapısı değişti.
 5. Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).
 6. Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.
 7. Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı). Hümanist düşünce gelişti (Hümanizma; insan ve doğa sevgisinin ön plana çıkması).
 8. Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.

Skolâstik Görüş: Kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemidir.

 

 

 

REFORM (Yeniden Biçim Verme)

16. yüzyılda Hıristiyanlığın KATOLİK mezhebinde yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelere “Reform” denir.

Reform’un Nedenleri

 1. Katolik Kilisesi’nin bozularak dini amaçlardan uzaklaşması, din adamlarının dini kendi çıkarları için kullanmaları.
 2. Katolik Kilisesi’nin aşırı zenginleşmesi.
 3. Matbaanın etkisi (İncil ve Tevrat’ın çeşitli dillere çevrilerek çok sayıda basılması), böylece din adamlarının anlattıkları ile dini metinlerdeki ifadelerin farklı olduğunun görülmesi.
 4. Rönesans’ın etkisiyle serbest düşüncenin yayılması sonucu din adamlarının tutumu ve kilise uygulamalarının eleştirilmeye başlanması. Rönesans’ın getirdiği özgür düşüncenin etkisi.
 5. Yoksullaşan Avrupalıların kilise mallarına göz dikmesi.
 6. Din adamlarına duyulan güvenin azalması, din adamlarının halkı sömürmesi (endüljans).
 7. Coğrafi Keşifler’in etkisi (yeni yerlerin keşfedilmesi, teknolojide ilerleme, dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi vs. din adamlarına duyulan güveni sarstı).

NOT: Reform ilk olarak Almanya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İlk defa Martin Luther başlatmış, uzun mücadelelerden sonra Protestanlık mezhebi kurulmuştur.

Endüljans: Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa'nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır.

Engizisyon: Orta Çağ’da Katoliklerde katı din inanışlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemeleri. NOT: Kilisenin aforoz (dinden çıkarma) yetkisi vardı. Ayrıca enterdi (Papa’nın kralıyla birlikte bir ülkeyi aforoz etmesi, ülkedeki tüm kiliseleri kapatması) yetkisi vardı.

Reform’un Sonuçları

 1. Katolik Mezhebi parçalandı. Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvenizm, İngiltere’de Anglikanizm gibi mezhepler ortaya çıktı.
 2. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu ve mezhep savaşları başladı.
 3. Papalara ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
 4. Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.
 5. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.
 6. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laikleştirildi.
 7. Kilise ve din adamları saygınlığını kaybetti. Katolik Kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
 8. Katolik Kilisesi, dağılmayı önlemek için Engizisyon Mahkemeleri kurdu.

AYDINLANMA ÇAĞI

Aydınlanma, 18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme “Aydınlanma Çağı” denmiştir.

Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşılabileceği” fikri temel alınmıştır.

Bu dönemin önemli bilim insanları;

 1. Newton (Nivton); fizik ve matematik alanında çalıştı.
 2. Copernik (Kopernik); Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
 3. Galileo; Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
 4. Descartes (Dekart); analitik geometriyi geliştirdi.
 5. Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo); toplumsal alanda önemli eserler verdi.
 6. Mozart, Bach (Bah) gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

Aydınlanma Çağı’nın Sonuçları

 • Bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılâbı’nın temellerini oluşturdu.
 • Siyasi ve sosyal gelişmeler ABD’nin kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili oldu.
 • Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir.

 

Yorum bölümü sadece üyelerimize açıktır...

Yorumlar   

# irfanimparator 11-04-2017 13:00
İlkokul seviyesinde ama güzel.Çoluk çocuk kopyalasın ezberlesin (ezberci hazırlopçu sistemimize çok uygun)okula götürsün.
Yöneticiye raporla
# Kemal 11-04-2017 18:55
İlkokulda bu konular yok ve haliyle ilkokul seviyesinde değil.Ortaokul seviyesinde hazırlanmış bir site sosyalbilge.com .Bu siteden isteyen istediği şekilde yararlanabilir. İsteyen bilgi edinir,isteyen ezberler vs.Ayrıca ezber her ülkede var .Siz eğitim sistemine uzaksınız galiba.Bizim ülkemizde ezberci anlayış terk edileli çok oldu.
Yöneticiye raporla
# egebuse 25-03-2017 09:29
Sosyal Bilgiler Hocam Rönesans,Reform ve Aydınlatma Çağı ile ilgili 20 Adet tabu kartı istedi yardım eder misiniz ?
Yöneticiye raporla
# ece tutcu 22-03-2017 11:02
ya ben corafi kesifler ronesans reform aydınlanma cagı ve sanayi inkilabı olay zincirlemesini arıyorum bulamıyorum bu ne biçim odev offffffffffff
Yöneticiye raporla
# kadriye 02-03-2017 10:55
teşekürler çok açıklıycı proje ödevimi bunlarla yapacağım
Yöneticiye raporla
# bafrali 19-05-2016 16:41
Çok teşekkürler yazilm
im var cok ise yaradı
Yöneticiye raporla
# yaren 24-04-2016 18:54
ödevime çok güzel yardımcı oldu:D
Yöneticiye raporla
# betul_223 30-03-2016 18:50
güzel site ama biraz daha ayrıntılı alıştırmalı olmalıydı bence
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 11-03-2016 19:33
Hmm guzel ama keske daha fazla ayrintiya girilseydi
Yöneticiye raporla
# mertcan_oeezbay 10-03-2016 17:01
ya ben rolesans reform sarayı inklabını araştırıcam ama burada öyle bilgi varmı bir göz attımda bir şey göremedim lütfen cevap yazın...
Yöneticiye raporla
# kemal 10-03-2016 19:02
bu şekilde ararsan bulamazsın.röle sans ve reform sarayı diye bir şey yok.doğrusu rönesans ve reformdur.
Yöneticiye raporla
# camermin 09-10-2015 17:51
Teşekkür ederim. Kısa, öz, net bilgi.
Yöneticiye raporla
# muhammet22 09-05-2015 13:11
ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK İŞE YARAYACAĞA BENZİYOR
Yöneticiye raporla
# Ziyaretçi 31-03-2015 16:16
çok teşekkür ederim
Yöneticiye raporla
# yagezer10 14-03-2015 09:35
Harika 10 numara 5 yıldız
Yöneticiye raporla
# esma 07-03-2015 11:05
çok teşekkür ederim
Yöneticiye raporla
# esragumuus 03-03-2015 21:23
Tsk ederim bi saat aradagigim seyi burda buldum ....
Yöneticiye raporla
# kemal 22-02-2015 20:32
aydınlanma çağı bir sonuçtur.keşifl er,buluşlar ,rönesans ve reformun sonucudur.
Yöneticiye raporla
# Ziyaretçi 21-02-2015 18:40
aydınlanma çağında yok ama
Yöneticiye raporla
# kemal 11-02-2015 20:10
sebepleri yani nedenleri zaten yazılı
Yöneticiye raporla
# ziyaretçi 08-02-2015 14:48
Keşke bide sebeplerinide yassaydınız
Yöneticiye raporla
# murat 18-05-2014 08:42
iyi bence isallah sınavımda yardımcı olur:D
Yöneticiye raporla
# aslikaya 15-05-2014 16:25
Îyiymis
Yöneticiye raporla
# nerminturan 17-04-2014 11:49
Rönesans ve reform la ilgili slogan yazarsanız sevinirim
Yöneticiye raporla
# gidellummuda 14-04-2014 12:51
güzel bence süper ödevime yaradı tessekkür
Yöneticiye raporla
# cavusoglu 03-03-2014 18:53
fena diğil güzel bir ödev çıktı
Yöneticiye raporla
# sdvads 03-03-2014 18:25
asıl sen terihi araştır cahil fatma menekşe avrupa rönesans donemine yani aydınlanma çağına girdiğinda hızla yukselirken biz yerimiizde saydık böylece doğudaki modernlik batıya geçti
Yöneticiye raporla
# seviyorum-415 28-02-2014 13:04
fena değil inşallah hoca beğenir.
Yöneticiye raporla
# aleyna şeker 06-01-2014 20:16
Aydinlanma caginin neden detayi az aciklama lazim bana uzun..
Yöneticiye raporla
# fatma menekşe 08-03-2013 14:23
bizim orta çağda bilimsel çalışmalar yaparken,pek çok hastalığı tedavi ederken avrupa sefalet içindeydi.lütfe n tarihimizi araştırıp konuşalım...
Yöneticiye raporla
# haecvetbghvhgj 07-03-2013 12:29
bu ne yha biz rönesans aydınlanma çağında katkısı ve gelişme sini araştırıyoruz ama yok bu ne biçim tarihtir yaa bide tarihimiz geçmişimiz felan diyorlar utansınlar utansın
Yöneticiye raporla
# mbnb 15-03-2012 14:53
aradğm şeyi bulamdm
Yöneticiye raporla
# ödev yapıyoz suslabi 18-04-2012 11:09
dogru dim kardeşim yaa sona 0 almayak bak haaa dogrudur inşallah yoksa hoca bizi yer la
Yöneticiye raporla
# sanane 10-02-2012 14:19
güzel
Yöneticiye raporla
Top