TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konu özetleri ve bilgileri için tıklayın

TC İnkılap Tarihi

Osmanlı Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Osmanlı Devleti

Selçuklu Devleti tarih ve kültürü ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

Selçuklu Devleti

İlk Türk devletleri tarih ve kültürleri ile ilgili konu özetleri , bilgiler ve resimler için tıklayın

İlk Türk Devletleri

Slide item 1
Slide item 2

Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri,siyasi ve eğitim hayatı ile ilke ve inkılapları

Mustafa Kemal Atatürk

Türk bilim adamlarının, yazdıkları eserleri ve hangi alanlarda insanlığa katkıları var öğrenelim

Türk bilim adamları

İlk çağ Anadolu,Mezopotamya,Mısır vb medeniyetleri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İlk Çağ Medeniyetleri

Sosyal Bilgiler 5-6-7 Son Konular

Eşitliğe Doğru

Demokrasi Serüveni

* Orta Asya Türk devletlerinde kadının saygın bir yeri vardı. Kadın ve erkek eşit haklara sahipti. Aile tek eşli evlilik esasına dayanır, çocuklar üzerinde baba kadar anne de etkili olurdu. * Kurtuluş...

Haklarımız

Demokrasi Serüveni

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur....

Demokrasinin Tarihi Gelişimi

Demokrasi Serüveni

Demokrasi sözcüğü Yunancadan gelir. Eski Yunancada "demos’ halk, ‘kratos’ iktidar ya da egemenlik anlamında kullanılırdı. Buna göre, demokrasi halkın egemenliğini ifade eder. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı ülke eski Yunanistan’dır. Demokrasinin...

Yaşayan Demokrasi

Demokrasi Serüveni

* Seçme ve seçilme demokrasinin temel özelliklerindendir. Bu temel özellik seçim kanunlarında bazı maddelerle belirtilmiştir. Bunlar;* Madde 2: Seçimler serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen, oyunu kendisi kullanır....

Demokrasinin İlkeleri

Demokrasi Serüveni

Millî Egemenlik *   Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcileri (milletvekilleri) aracılığıyla kullanır. Yönetenler, gücünü milletten alır. Hiçbir kimse, zorla iş başına gelemez. Bu esas, anayasamızda şöyle belirtilmiştir: "Egemenlik...

Yönetim Şekilleri

Demokrasi Serüveni

Monarşi •   Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır.•   Seçim dışı yöntemler kullanılır.•   Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula- saltanat) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişi kral,  prens,...

Belgelerin Dili

Demokrasi Serüveni

Hammurabi Kanunları(M.Ö. 1795 -1750) Hammurabi,Babil küçük bir şehir devleti iken tahta çıktı ve devleti bir imparatorluğa dönüştürdü. Kendi adıyla bilinen yasalar çıkardı. Bu yasalar, Hammurabi'nin hükümdarlığının son yıllarındaki 282 davayla...

Orta Asya Türk Devletleri'nde Yönetim

Yaşayan Demokrasi

Orta Asya Türklerinde Yönetim Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya da kurultay adı verilirdi. Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci...

İslamiyet'in Kabul Edilmesinden Sonra Meclis ve Devlet Yönetimi

Yaşayan Demokrasi

İslamiyet'in Kabul Edilmesinden Sonra Meclis ve Devlet Yönetimi İslam dininin kabul edilmesinden sonra da devlet yönetiminde Türk kültürünün etkisi de­vam etti. Kut anlayışı İslam dünyasının dinî lideri olan halifenin hükümdarlığı...

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun

Yaşayan Demokrasi

Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlı­ğında önemli devlet işlerini görüşmek üzere top­lanan meclise, "Divan-ı Hümayun" denirdi. Or­han Bey döneminde, Divan'ın varlığı kesinlik ka­zanmıştır. Divan, Orhan Bey zamanından, Fatih'in...

Cumhuriyetin İlanı ve Halk Egemenliği

Yaşayan Demokrasi

CUMHURİYETİN İLANI:Osmanlı topraklarının işgalini, I. Dünya Savaşından sonra imzalanan Mondros Mütarekesi daha da kolaylaştırmıştır. Nitekim İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de başkent İstanbul'u resmen işgal etmişler ve Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıtmışlardır....

Cumhuriyetin Temel Nitelikleri

Yaşayan Demokrasi

CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ  Demokratik Devlet Demokrasi; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Demokrasilerde belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler. Böylece millet temsilcileri aracılığı ile kendi kendini yö­netir. Vatandaşlar kanunlara...

Yasama (Kanun Nasıl Yapılır?)

Yaşayan Demokrasi

YASAMA Millet, kendi hâkimiyetine dayanarak ka­nun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre, yasama organı TBMM'dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla se­çilen 550 milletvekilinden oluşur. TBMM’nin Görevleri...

Yürütme(Devleti Yönetme)

Yaşayan Demokrasi

YÜRÜTME Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfat­la Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliği­ni temsil eder....

Yargı Görevi

Yaşayan Demokrasi

YARGI GÖREVİ Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere ve­rilmiştir. Yargı organları kişiler arasında veya yö­netenlerle yönetilenler arasında çıkan uyuşmaz­lıkları yasalara uygun olarak çözümler. Devletin yargı görevini yürüten mahke­melerin tam bağımsız olmaları gerekmektedir....

Yönetim Biçimleri

Yaşayan Demokrasi

Monarşi Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Yetki, genellikle saltanat yoluyla (babadan oğula) geçer ve tek bir kişide toplanır. Bu kişinin emirleri tartışılmaksızın kabul edilir....

Demokrasinin tarihi gelişimi (Geniş)

Demokrasi Serüveni

  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia  (yani dimos, halk zümresi, ahali  ve kratos, iktidar) sözcüğünden türemiştir....

Sosyal Bilimler

Elektronik Yüzyıl

Sosyal bilimler insanları ve toplumu ilgilendiren konuları içerir. Sosyal bilimler hayatımızın her alanında yer alır. Sosyal bilimleri oluşturan bilim dalları şöyle sıralayabiliriz. Tarih: İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını,...

İlerlemenin Sınırı Yoktur

Elektronik Yüzyıl

İlerlemenin Sınırı Yoktur İnsanlar, yaşamlarını devem ettirebilmek ve bu yaşamı kolaylaştırabilmek için ilk bilimsel adımları tarihin ilk dönemlerinde atmışlardır. Hayvanlarla ilgili bilgiler, tabiattaki bitkiler ve otlardan yararlanma (yiyecek, içecek vb....

Ülkelere Göre Uygulanan Yönetim Şekilleri

Demokrasi Serüveni

Meşruti Monarşi İleYönetilen                     Devletler                                                                          Avusturalya   Kanada     Antiller ve Barbados...